Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

PRK – 341-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA CHODNIKÓW, REMONT PARKINGU I CHODNIKA ORAZ
     REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
W GRZYWNIE

 

Nr ogłoszenia w BZP : 321184-2009  Data zamieszczenia :17.09.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie

Adres strony internetowej zamawiającego : nd

Rodzaj zamawiającego : Inny: jednostka organizacyjna Kościoła Rzymsko-Katolickiego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

BUDOWA CHODNIKÓW, REMONT PARKINGU I CHODNIKA ORAZ REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GRZYWNIE

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników, remont parkingu i chodnika oraz remont dachu kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie.

Zakres robót obejmuje m.in.:

1) budowę chodników  o nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk  „cegiełki”  (kolor szary) o łącznej powierzchni 550 m2;

2) remont  parkingu i chodnika polegający na:

a) wykonaniu nowego parkingu o powierzchni 510,31 m2 z nawierzchni z kostki typu Polbruk gr. 8 cm
    na podbudowie z kruszywa łamanego w miejscu istniejącego parkingu o nawierzchni gruntowej,

 b) wykonaniu zjazdu na parking o powierzchni 8,25 m2  z kostki typu Polbruk gr. 8cm na podbudowie
     z warstwy betonu B-15 gr. 20 cm,

 c) wykonaniu chodnika szer. 2,0 m o powierzchni 62,25 m2  wzdłuż parkingu z kostki typu Polbruk    
    gr. 6 cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej oraz warstwy  piasku;

3)remont pokrycia dachowego na  prezbiterium i korpusie kościoła o powierzchni 700m2 polegający
    na:

    a) wymianie istniejącej dachówki na dachówkę typu zakładkowego imitującą mnich –  mniszkę,

    b) wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej,

    c) ułożeniu folii wstępnego krycia,

    d) wymianie ołaceń na nowe,

    e) wymianie istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.32.22-1; 45.23.32.00-1; 45.26.00.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 90 dni

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
    nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

    - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres
       prowadzenia działalno
ści jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
       polegające na wymianie pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytku o
       powierzchni dachu co najmniej 500 m2 każdej
z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz
       odbiorców;

     - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą
        uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do
        właściwej izby samorządu zawodowego,
  c/znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia.

      Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
      - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ,

   d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych  dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 3 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3 .4)
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytku o powierzchni dachu co najmniej 500 m2 każdej, z  podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.)  według Załącznika Nr 4 do SIWZ.
5) aktualnej polisy
( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1.1 i 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 08.10.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu, oś 3 -  Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

 

 

Proboszcz Parafii

Ks. Wiesław Roczniak

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-09-17 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-09-17 11:30:28