Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

PRK-341-1/ 09 Chełmża, dnia 02.10.2009r.

                                                                                                                        Do wiadomości
Uczestnicy postępowania

 

Dot.  przetargu pn. „Budowa chodników, remont parkingu i chodnika oraz remont dachu kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie. 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:

 

Rozdział III SIWZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1/ punkt 1. 1b otrzymuje brzmienie:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

        b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
            i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
            zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i   osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

 - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
                dwie
roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego na
                obiekcie wpisanym do rejestru zabytku o powierzchni dachu co najmniej
                500 m2 każdej
z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców;

          Lub

 - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie pokrycia dachowego na obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytku o powierzchni dachu co najmniej  500 m2z podaniem jej wartości, dat wykonania oraz odbiorców;

            - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Rozdział IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

2/ punkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda  następujących dokumentów:4) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytku o powierzchni dachu co najmniej 500 m2 każdej, lub co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wymianie pokrycia dachowego na obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytku o powierzchni dachu co najmniej  500 m2 z  podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków (referencje potwierdzone przez WKZ, protokoły odbioru potwierdzone przez WKZ, zaświadczenie WKZ, itp. )  według Załącznika Nr 4 do SIWZ.

Niniejszą modyfikację należy traktować analogicznie do pozostałych dokumentów wchodzących w skład SIWZ tj. m.in. projektu budowlanego, specyfikacji technicznej,  przedmiaru robót.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12 października 2009r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2009r. o godz. 10.00

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonano także zmiany w treści ogłoszenia w BZP.

 

 

Z up. Wójta

dr inż. Kazimierz Bober

zastępca wójta

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-10-02 13:52

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-10-02 13:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6346
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-10-02 13:58:00