Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-23/09

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY CHEŁMŻA PROWADZONA
W 2010 ROKU

Nr ogłoszenia w BZP : 432616-2009 Data zamieszczenia : 17.12.2009

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78, Fax 056 675 60 79Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.plRodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówieniaNazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Chełmża prowadzona w 2010 rokuRodzaj zamówienia: usługaOkreślenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na bieżącą obsługę geodezyjną Gminy Chełmża prowadzoną w 2010r. w następującym zakresie:

1) mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych w skali 1:500 i 1:1000 wraz ze stanem prawnym w wersji papierowej i wersji elektronicznej w pliku dwg lub
dxf lub TIF o łącznej powierzchni nie przekraczającej 50 ha;

2) wznowienie przebiegu granic działek:

 1. za pierwsze cztery punkty graniczne ( kpl - 4pkt ) w ilości do 3kpl,

 2. za każdy następny punkt graniczny w ilości do 30szt. ;

3) dokumenty przewłaszczeniowe:

 1. za pierwszą działkę w ilości do 20szt.,

 2. za każdą następną w ramach jednej jednostki rejestrowej w ilości do 25szt.;

4) rozgraniczenia :

 1. za pierwsze cztery punkty graniczne ( kpl- 4pkt) w ilości do 5kpl,

 2. za każdy następny punkt graniczny w ilości do 20szt.;

5) podział nieruchomości bez dokumentów przewłaszczeniowych :

 1. za dwie pierwsze działki ( kpl- 2działki) w ilości do 15kpl,

 2. od 3 do 10 działek w ilości do 10szt.,

 3. powyżej 10 działek w ilości do 10szt.;

6) tyczenie obiektu:

 1. za każde 100m w ilości do 200m,

 2. za każdy punkt w ilości do 10szt,

7) inwentaryzacja powykonawcza :

 1. chodnika:

- za każde100m w ilości do 400m,

 1. sieci wodociągowej:

- za każde 100m w ilości do 1800m,

c) innego obiektu w ilości do 2szt. (obiektów)

8) badanie KW nieruchomości w ilości do 20szt.

9) pomiar kontrolny eksploatowanych kopalni kruszywa naturalnego:

a/ za pierwszy hektar w obiekcie do 7ha,

b/ za każdy następny hektar w obiekcie do 14ha.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 71353200-9; 71354000-4Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: do 31.12.2010r.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg zał. Nr 3 .
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 1 ppkt 3.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 1.1, 1.2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektronicznaAdres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża
Termin składania ofert: 29.12.2009r. godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-12-17 10:57
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-17 11:00

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-12-17 10:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-17 11:00:16