Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-24/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU PASTORÓWKI, PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOŚCI ZELGNO

 

Nr ogłoszenia w BZP : 446018-2009 Data zamieszczenia : 30.12.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78, Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

remont świetlicy wiejskiej w budynku Pastorówki, przebudowa chodnika wraz z budową kładki dla pieszych w miejscowości Zelgno

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Zakres robót obejmuje m.in.:

1) remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na parterze budynku, w ramach którego należy   

    wykonać m.in.:

    a) wykucie dwóch otworów szerokości 4 m w ścianach nośnych,

    b) wzmocnienie stropu pod przyszłą biblioteką,

    c) wykonanie ścian działowych w  części sanitariatów i kuchni koła gospodyń wiejskich oraz w pomieszczeniu magazynu oleju,

    d) wykonanie fundamentu pod platformę dla niepełnosprawnych;

    e) wykonanie nowych okładzin ścian i podłóg z płytek ceramicznych w pomieszczeniach kuchni i sanitariatów,

    f) wykonanie nowej posadzki z płyt kamiennych na podcieniu,

    g) renowacja istniejących drewnianych podłóg i  schodów,

    h) renowacja istniejących drewnianych drzwi wewnętrznych,

    i) wykonanie gładzi gipsowych wszystkich ścian i sufitów oraz pomalowanie ich farbami emulsyjno – akrylowymi wg projektu kolorystyki,

    j) wykonanie remontu instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu,

    k) remont instalacji c.o. wraz z przeniesieniem istniejącej kotłowni z parteru do piwnicy budynku oraz pogłębienie pomieszczenia kotłowni,

    l) wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

  m) montaż platformy dla niepełnosprawnych – windy,

   n) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych.

2) przebudowę chodnika polegająca na wymianie nawierzchni chodnika na kostkę typu Polbruk gr. 6 cm na powierzchni  456 m2  wraz z wymianą krawężników;

3) budowę kładki dla pieszych składającą się dwóch belek żelbetowych policzkowych o wymiarach 30 x 100 cm wygiętych podłużnie oraz żelbetowej płyty właściwej pokrytej kostką granitową o wymiarach 60 x 60 x 60 cm wraz z balustradą drewnianą wykonaną zgodnie z projektem budowlanym.   

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.21.13.50-7; 45.23.32.22-1; 45.11.27.00-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 4 miesięcy

 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

 a/dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
    konstrukcyjno-budowlanej;

b/ dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

c/ dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

    Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000zł;
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych  dokumentach.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniuW celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nich uprawnień zawodowych, o których mowa w rozdz. III pkt 1.3 a-c wg załącznika Nr 4 do SIWZ - wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób,  na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3 .
4) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania  ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000zł;
5) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
6) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp. stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1, 2, 4, 5 i 6. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 25.01.2010r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-12-30 12:11
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-12-30 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10283
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-30 12:38:24