Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-1/2010

                            

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Mirakowo, Kończewice, Parowa Falęcka i Zelgno, Gm. Chełmża

 

 

Nr ogłoszenia w BZP : 4218-2010 Data zamieszczenia : 06.01.2010

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCIACH MIRAKOWO, KOŃCZEWICE, PAROWA FALĘCKA I ZELGNO, GM. CHEŁMŻA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia w gminie Chełmża w miejscowościach:

1) Mirakowo przy drodze gminnej nr 100544 C na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 247/2, drodze powiatowej nr 2025 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 247/1 oraz na działce nr 237/9;

 2) Kończewice przy drodze wojewódzkiej nr 551 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 224/2, przy drodze gminnej nr 100521 C na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 223  oraz działce nr 232/2;

 3) Parowa Falęcka przy drodze powiatowej nr 1629 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 20/1;

 4) Zelgno przy drodze wojewódzkiej nr 551 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 211 oraz działce nr 160/1.

2. Zakres robót dla budowy oświetlenia w miejscowości Mirakowo obejmuje m.in :

1) ułożenie kabla YAKY 4x25 mm;

2) ustawienie szafki oświetleniowej typu USO 60/6/2;

3) ustawienie 3 słupów oświetleniowych betonowych  typu WZ – 9;

4) zamontowanie 3  wysięgników rurowych WR – J/175/13;

5) zamontowanie na wysięgnikach 3 opraw SGS 203/150W oraz 3 lamp NAV-T 150 W;

6) podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych;

7) zasypanie wykopu;

8)wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiaru skuteczności zerowania;

9) uruchomienie oświetlenia;

10) odbiór z udziałem Zakładu Energetycznego.

3. Zakres robót dla budowy oświetlenia w miejscowości Kończewice obejmuje m.in :

1) ułożenie kabla YAKY 4x25 mm;

2) ustawienie szafki oświetleniowej typu USO 60/6/2;

3) ustawienie 3 słupów oświetleniowych  betonowych  typu WZ – 9;

4) zamontowanie 3  wysięgników rurowych WR – J/175/13;

5) zamontowanie na wysięgnikach 3 opraw SGS 203/150W oraz 3 lamp NAV-T 150 W;

6) podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych;

7) zasypanie wykopu;

8) wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiaru skuteczności zerowania;

9) uruchomienie oświetlenia;

10) odbiór z udziałem Zakładu Energetycznego.

4.Zakres robót dla budowy oświetlenia w miejscowości Parowa Falęcka obejmuje m.in :

1) ułożenie kabla YAKY 4x25 mm;

2) ustawienie szafki oświetleniowej typu USO 60/6/2;

3) ustawienie 2 słupów oświetleniowych  betonowych  typu WZ – 9;

4) zamontowanie 2 wysięgników rurowych:

     a/ 1 wysięgnik WR – J/175/13;

     b/ 1 wysięgnik 2 ramienny WR - J/175/13;

 5) zamontowanie na wysięgnikach 3 opraw SGS 203/150W oraz 3 lamp NAV-T 150 W;

 6) podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych;

 7) zasypanie wykopu;

 8) wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiaru skuteczności zerowania;

 9) uruchomienie oświetlenia;

10) odbiór z udziałem Zakładu Energetycznego.

5. Zakres robót dla budowy oświetlenia w miejscowości Zelgno obejmuje m.in :

1) ułożenie kabla YAKY 4x16 mm;

2) ustawienie szafki oświetleniowej typu USO 60/6/2;

3) ustawienie 4 słupów oświetleniowych  betonowych  typu WZ – 9;

4) zamontowanie 4  wysięgników rurowych WR – J/175/13;

5) zamontowanie na wysięgnikach 4 opraw SGS 203/150W oraz 4 lamp NAV-T 150 W;

6) podłączenie do szafy kabli oświetleniowych i sterowniczych;

7) zasypanie wykopu;

8) wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiaru skuteczności zerowania;

9) uruchomienie oświetlenia;

10) odbiór z udziałem Zakładu Energetycznego.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.31.61.10-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 3 miesięcy

 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych pełniącej na budowie obowiązki kierownika budowy. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł;
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych  dokumentach.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniuW celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. Pzp oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Dodatkowo wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające posiadanie przez nie uprawnień zawodowych, o których mowa w rozdz. III pkt 1.3 wg załącznika Nr 4 do SIWZ - wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.

7) aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł wraz z dowodem potwierdzającym opłatę;

 

2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1.2-1.5.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 2009r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo
że żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 28.01.2010r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-01-06 13:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-06 13:29:45