Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO- 341-8/10                                    

                             

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

BUDOWA INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA W GIMNAZJUM W  GŁUCHOWIE I W GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH ORAZ SAMODZIELNYM PUBLICZNYM OŚRODKU ZDROWIA W ZELGNIE

 

 

Nr ogłoszenia w BZP : 22202-2010 Data zamieszczenia : 26.01.2010

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78, Faks 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

BUDOWA INSTALACJI SOLARNYCH I POMP CIEPŁA W GIMNAZJUM W  GŁUCHOWIE I W GIMNAZJUM W PLUSKOWĘSACH ORAZ SAMODZIELNYM PUBLICZNYM OŚRODKU ZDROWIA W ZELGNIE

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa instalacji solarnych i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i w Gimnazjum w Pluskowęsach oraz Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie”.

Zakres robót obejmuje m.in.:

Gimnazjum w Głuchowie:

Modernizację dwóch istniejących kotłowni dwupaliwowej (olejowo- węglowej) oraz jednopaliwowej (olejowej) polegającą na wpięciu w układ przygotowania ciepłej wody kolektorów słonecznych, które należy umieścić na dachu budynku oraz pompy ciepła (powietrze – woda), którą należy umieścić na zewnątrz budynku i ogrodzić.

Gimnazjum w Pluskowęsach:

Modernizację istniejącej kotłowni olejowej poprzez podłączenie dodatkowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła (powietrze – woda), którą należy zlokalizować na zewnątrz budynku na betonowym fundamencie i ogrodzić.

Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie: 

Modernizację istniejącej kotłowni olejowej poprzez podłączenie dodatkowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła (powietrze – woda), którą należy zlokalizować na zewnątrz budynku w istniejącej osłonie śmietnika. 

Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektów oraz wykonaniu inwentaryzacji
    powykonawczej;

2) naprawienie wszelkich urządzeń zniszczonych w trakcie robót;

3) uporządkowanie pozostałej części terenu oraz inne prace - związane z procesem budowy,

4) dokumentację techniczno-rozruchową z instrukcjami BHP zgodnie z
    obowiązującymi przepisami dla modernizowanej kotłowni w każdym obiekcie,
    która przeznaczona będzie dla użytkownika ;

5) dokonanie regulacji instalacji i rozruchu w każdym obiekcie, przeszkolenia
     użytkowników w sprawie użytkowania oraz przekazania instrukcji obsługi i eksploatacji
     zmodernizowanych kotłowni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w Załącznikach Części III do SIWZ, tj. dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót – dla poszczególnych obiektów. Ponadto zamówienie obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w projekcie umowy.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45331000-6 Instalacje cieplne,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: 4 miesiące

 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:

- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; (1) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem zamówienia był remont lub modernizacja istniejącej bądź budowa nowej kotłowni z zastosowaniem pomp/y ciepła - o wartości co najmniej 100.000,00 zł, oraz (2) co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem zamówienia był  remont lub modernizacja istniejącej bądź budowa nowej kotłowni z zastosowaniem kolektora(ów) słonecznego(ych) - o wartości co najmniej 50.000,00 zł;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:

a/dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, przynależącej do właściwej izby samorządu zawodowego,

b/  dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależącej do właściwej izby samorządu zawodowego;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana -wg formuły spełnia – nie spełnia - na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub/i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, łącznie oceniane będzie:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadanie wiedzy i doświadczenie,

c) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, których sposób oceny spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 9 SIWZ, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Wykaz musi być sporządzony wg wzoru nr 4 niniejszej SIWZ;

2)wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi być sporządzony wg wzoru nr 5 niniejszej SIWZ.;

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – dla osoby wymienionej w pkt. 9.1.3) a) SIWZ,

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – dla osoby wymienionej w pkt. 9.1.3) b) SIWZ,

3)opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

4)oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.. 22 ust. 1 PZP  i opisanych w pkt. 9 SIWZ sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych IDW.

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SIWZ,

2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) PZP,

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa (w SIWZ) w pkt. 10 ust. 2:

1) ppkt 2)-4)  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ust. 4 stosuje się w takim przypadku odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Go z nimi podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 18.02.2010 r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża,
 ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2010-01-26 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9116
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-26 12:18:52