Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.gminachelmza.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

«listopad 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OFERTA PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży

ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENT RODZINY

Chełmża, dnia 16.04.2013 r.

 

Forma zatrudnienia: Umowa – zlecenie

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, posiada;

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
3. lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • prawo jazdy kat. B, samochód do dyspozycji,
 • znajomość obsługi komputer
 • asertywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • rzetelność i systematyczność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe np. w sądownictwie, placówkach oświatowych itp.

Do zadań asystenta rodziny będzie należeć w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
z  pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy
z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3.udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7.wspieranie aktywności społecznej rodzin
8.motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10.motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
13.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14.prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15.dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16.monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18.współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka
i rodziny;
19.współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny (C.V),
2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
3.kopie dokumentów potwierdzających tożsamość,
4.dowolny druk kwestionariusza osobowego wraz z aktualną fotografią,
5.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6.oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
7.oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych
 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1593 z póżn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w siedzibie GOPS w Chełmży w zaklejonej kopercie z dopiskiem: dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy Asystent Rodziny w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 29 kwietnia 2013 roku, do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę złożenia  dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

ADRES; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 675 60 19
Wyboru kandydata dokona się poprzez weryfikację dokumentów i rozmowę.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy  informacyjnej GOPS Chełmża i na stronie internetowej Ośrodka: gops@gminachelmza.pl

Kierownik GOPS Chełmża
Anna Bykowska

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-04-16 13:10

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2013-04-16 13:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-04-16 13:13