Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.5.2015
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 18 grudnia  2015 ROKU

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1. Stanowisko pracy:  : „Nabór na stanowisko insp. ds. warunków zabudowy oraz funduszy europejskich ”. 

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe;

6) biegła znajomość obsługi komputera ;

7) znajomość  zagadnień z zakresu:

  a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego;

  c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( w zakresie dotyczącym procesu inwestycyjnego);

  e) procedury związane z możliwością dofinansowania przedsięwzięć  ze środków UE oraz krajowych;

8)  staż pracy min. 3 lata w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych środków zewnętrznych.
 

3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) wykształcenie wyższe (kierunek/specjalność: gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo);

2) studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych oraz zarządzania projektami;

3) kursy w zakresie  pozyskiwania środków pomocowych oraz zarządzania projektami;

3) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,

4) prawo jazdy kat. B.

 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia warunków zabudowy,

3) realizacja procesów inwestycyjnych,

4) koordynacja zadań związanych z pozyskiwaniem funduszy UE w tym w szczególności:

  a) analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków UE oraz innych środków zewnętrznych,

  b) przygotowywanie propozycji zadań gminnych kwalifikujących się do dofinansowania ze środków UE oraz innych funduszy zewnętrznych,

  c) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kwalifikacji  przedsięwzięć do dofinansowania ze środków UE oraz innych funduszy zewnętrznych,

5) koordynowanie przygotowania gminnego programu rewitalizacji.


5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia –pełen etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

3) służba przygotowawcza

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.

Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

4) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,

5) praca przy komputerze – pow. 4 godzin dziennie,

6) obsługa urządzeń biurowych.             

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu listopadzie 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%;

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
    a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
    b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

    d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( szkolenia/ kursy);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy),

8) wykaz zrealizowanych projektów z dofinansowaniem środków zewnętrznych ze wskazaniem wartości, źródła finansowania oraz zadań realizowanych przez kandydata.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1)  Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2)  Ostateczny termin składania dokumentów:  29 grudnia  2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3)  Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. warunków zabudowy oraz funduszy europejskich ”. 

4)  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-12-18 13:50
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-18 13:54

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2015-12-18 13:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10160
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-18 13:54:20