Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE NR 2110.1.2017
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
Z DNIA 24 lutego  2017 ROKU

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Chełmża ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

1. Stanowisko pracy: stanowisko ds. planowania  przestrzennego.

2. Niezbędne ( obowiązkowe) wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe (kierunek/specjalność: urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo, );

lub wyższe  oraz studia podyplomowe w zakresie urbanistyki/zagospodarowania przestrzennego;

6) biegła znajomość obsługi komputera ( oprogramowanie  biurowe),

7)  znajomość przepisów prawnych regulujących: planowanie przestrzenne, rozgraniczenia, podziały i scalanie nieruchomości,  numerację porządkową nieruchomości  oraz ustrój i kompetencje samorządu gminnego,

8) znajomość  procedur administracyjnych oraz procesów inwestycyjnych.


3. Dodatkowe ( nieobowiązkowe) wymagania od kandydatów:

1) doświadczenie w pracy min. 2 lata w tym 1 rok na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;

2) znajomość zasad funkcjonowania elektronicznego zarządzania dokumentacją biurową,

3) prawo jazdy kat. B.

 

4. Podstawowe zadania obsługiwane przez stanowisko:

1) prowadzenie procedur związanych z opracowaniem/zmianą  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2) prowadzenie procedur związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) prowadzenie rejestru planów miejscowych ,

4) prowadzenie procedur związanych z określeniem wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ( opłaty planistyczne),

5) numeracja nieruchomości,

6) prowadzenie procedur dotyczących scalania, podziału oraz rozgraniczenia nieruchomości,

7) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalenia lub podziału,

8) przygotowanie, wdrażanie i obsługa procesów inwestycyjnych w zakresie określonym przez kierownika komórki.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia – pełen etat,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa może zostać poprzedzona umową na okres próbny.

3) służba przygotowawcza

Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym może zostać skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem pisemnym.

Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, Wójt może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania  służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

4) miejsce wykonywania pracy – UG Chełmża, ul. Wodna 2,

Praca na stanowisku wiąże się z koniecznością wyjazdów terenowych.

5) praca przy komputerze pow. 4 godz.

6) obsługa urządzeń biurowych.        

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu styczniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chełmża w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%;

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełmża oraz w sekretariacie urzędu;
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
4) oświadczenia o: 
    a)  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych;
    b)  braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  

    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    c)  posiadaniu nieposzlakowanej  opinii,

    d)  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  naboru zgodnie z ustawą o 

    ochronie danych osobowych;

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje ( szkolenia/ kursy/uprawnienia);
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża ( pok. nr 19 - sekretariat )

2) Ostateczny termin składania dokumentów:  6 marca  2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

3) Dokumenty należy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. planowania  przestrzennego”. 

4) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do  jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

 

Z up. Wójta
Ewa Pudo
Sekretarz Gminy

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2017-02-24 13:59
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 14:02

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2017-02-24 14:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13486
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-24 14:03:13