Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-8-1/07 Chełmża, dnia 08.05.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na „dostawę materiałów budowlanych”

Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 28811000-0; 28811400-4; 28813100-5; 28813200-6;
28814000-1; 28811100-1; 14121200-7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku A i B  .

Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16 lub pocztą – materiały bezpłatne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

Osoby do kontaktu: - Jerzy Śliwa – tel. 056 675-60-76 do 78 wew. 37 w zakresie spraw technicznych,  pokój nr 13

- Anna Feeser-Bering-  tel. 056 675-60-76 do 78  wew. 51 w zakresie spraw proceduralnych, pokój           nr 16 Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, fax 056 675 60 79.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Planowany termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31 października 2007r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- warunek określony w pkt.1.4 spełnia każdy z Wykonawców,

- warunek określony w pkt.1.1;1.2;1.3 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy

2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) ;
 2.2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

1) Oświadczenia i dokumenty  wymienione w  pkt 3.1 ppkt 1 dot.art.24 ust 1 i 2 Pzp  i  pkt.3.1 ppkt 2 winny być przedłożone przez każdego z Wykonawców.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia , stosownie do art.23 ust.2 Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert: cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 17.05.2007r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.05.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

               

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Feeser-Bering
  data wytworzenia: 2007-05-08
 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-05-08 14:55
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 14:56
Pliki przetargu

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2007-05-08 14:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7603
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-05-08 14:58:10