Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO-341-3-3/ 08 Chełmża, dnia 14.02.2008r.

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Chełmża”

 

 

W związku ze złożonym przez jednego z Oferentów zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej udzielam następujących odpowiedzi:

Pyt. 1. Czy sieć kanalizacyjna przebiegać będzie  przez : - tory kolejowe, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, rzeki lub strugi?

Odp.  Projektowana sieć kanalizacyjna przebiegać będzie lub krzyżować się z drogami: wojewódzkimi i gminnymi, urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych rów R-09 oraz siecią gazową ( tranzyt ).

Pyt. 2. Dlaczego  zamawiający przewiduje konieczność uzyskania pozwolenia  wodnoprawnego?

Odp. Uzyskanie pozwolenia  wodnoprawnego wiąże się z przejściem rurociągiem tłocznym przez rów melioracyjny R-09 w miejscowości Zelngo.

Pyt. 3. Czy na obszarze objętym zamówieniem jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Odp. W części obszaru objętego zamówieniem uchwalone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych działek. Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują niektóre tereny położone w miejscowościach: Pluskowęsy , Pluskowęsy Obrąb, Zalesie – na mapce dołączonej do SIWZ jest to częściowo teren pomiędzy przepompowniami PS6-PS3PS4-PS5 – po prawej stronie w kierunku południowym. 

Także w miejscowości Nowa Chełmża ul. Szczypiorskiego częściowo teren ten ma uchwalony plan  zagospodarowania przestrzennego – na mapce dołączonej do SIWZ jest to częściowo teren pomiędzy przepompownią PS7-PS8 - po prawej stronie w kierunku południowym. 

Na terenach, gdzie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża.

Pyt. 4. Do kogo należeć będzie wykonanie dokumentacji przyłączy energetycznych  do przepompowni strefowych (wykonawcy czy zakładu energetycznego)?

Odp. Wykonawca projektu wystąpi w imieniu Zamawiającego do instytucji, np. zakładu energetycznego dot. przyłącza energetycznego określając miejsce i zamawianą moc (opracowanie dokumentacji przyłącza energetycznego leży w gestii zakładu energetycznego, natomiast od złącza kablowego do urządzeń przepompowni tj. wewnętrzna linia zasilająca dokumentację projektową musi opracować wykonawca projektu.).

Pyt. 5. Co wchodzi w zakres pkt. 2 poz. 8 opisu przedmiotu zamówienia „kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Zalesiu – działki letniskowo-rekreacyjne (ca. 40 działek) oraz w Zalesiu – centrum (15 posesji)”. Wykonanie przyłączy do budynków czy granic działek? Czy długości przewodów na tym obszarze są już ujęte w ogólnym bilansie długości sieci.

Odp.  Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem zakończonym studnią przyłączeniową zlokalizowaną na działkach w ilości ca 40szt. oraz ca. 15szt. posesji. Długości przewodów na tym obszarze są już ujęte w ogólnym bilansie długości sieci, są uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Pyt. 6. Czy od przepompowni zagrodowych należy wykonać przyłącza do budynków?

Odp. Tak, od przepompowni zagrodowych należy wykonać przyłącza do budynków.

Pyt. 7. Termin wykonania dokumentacji jest za krótki z uwagi na konieczność wykonania map geodezyjnych do celów projektowych oraz kompletu uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę. Racjonalne byłoby ustalenie terminu wykonania dokumentacji do końca 2008 r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Odp. Zamawiający określił termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę do 15 października 2008r., z uwagi na to, że inwestycja objęta dokumentacją projektową jest planowana do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, wobec tego zależy zamawiającemu aby dokumentacja ta w podanym terminie została opracowana.

Pyt. 8. Proponuje również zmniejszenie odsetek karnych za zwłokę w wykonaniu zamówienia z uwagi na zakres zadania i możliwość wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień niezależnych od wykonawcy.

Odp. Zamawiający przychyla się do propozycji pytającego i zmniejsza wysokość odsetek karnych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  oraz za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej. Poniżej podaję zmodyfikowany § 15 projektu umowy w brzmieniu:

1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary  umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;

     2/ za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez  strony
         terminu usunięcia wad;

     3/ za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od
     umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia
     łącznego ryczałtowego brutto.

4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-15 11:30
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-02-15 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9217
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-02-15 11:31:26