Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-7-1/08 Chełmża, dnia 12.05.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

wykonanie prac ziemnych wraz z założeniem trawników we wsiach: Bocień, Liznowo, Kiełbasin, Browina.

I. Opis przedmiotu zamówienia - Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45112700-2

Zakres robót obejmuje m.in :

1/ część działki nr 18 w miejscowości Bocień:

    1) wykonanie prac ziemnych na całkowitej powierzchni 2040m2 poprzez wyplantowanie,

        wyrównanie i wypoziomowanie terenu;

    2) wykonanie trawnika na całości terenu poprzez:

         a/ nawiezienie min. 5 cm żyznej ziemi,

         b/ siew mieszanki nasion traw przeznaczonych pod boiska sportowe.

Teren objęty umową jest wolny od zabudowy, nie jest ogrodzony, graniczy z drogą powiatową, od strony południowej przebiega napowietrzna linia energetyczna.

2/ działka nr 19/1 w miejscowości Liznowo:

     1) wykonanie prac ziemnych na całkowitej powierzchni 5000m2 poprzez wyplantowanie,
          wyrównanie i wypoziomowanie terenu;

     2) wykonanie trawnika na wyznaczonej na załączniku graficznym części terenu obejmującej łącznie 4730 m2  poprzez:

         a/ nawiezienie min. 5 cm żyznej ziemi,

         b/ siew  mieszanki nasion traw przeznaczonych pod boiska sportowe.

Teren objęty umową wykazuje wyraźny spadek w kierunku północnym. Należy go wyprofilować w jednym poziomie, część terenu będzie usytuowana niżej. Teren wolny jest od zabudowy, nie jest ogrodzony, graniczy z drogami gminnymi.

3/ część działki nr 21/1 w miejscowości Kiełbasin:

    1) wykonanie prac ziemnych na całkowitej powierzchni 3380 m2 poprzez wyplantowanie,
        wyrównanie  i wypoziomowanie;

    2) wykonanie trawnika na wyznaczonej na załączniku graficznym części terenu obejmującej łącznie 2437m2 poprzez:

        a/ nawiezienie min. 5 cm żyznej ziemi,

        b/ siew mieszanki nasion traw przeznaczonych pod boiska sportowe;

    3) nawiezienie piasku drobnoziarnistego Ø 0,2 – 2 mm i grubości warstwy 20 cm ,
         ułożonego na 10 cm warstwie żwiru i geowłókninie na powierzchnię całkowitą 150m2 , zgodnie z załącznikiem graficznym.

Teren jest wolny od zabudowy, nie jest ogrodzony.

4/ działki nr 122/25 i 122/26 w miejscowości Browina:

    1) wykonanie prac ziemnych na całkowitej powierzchni 630 m2 zgodnie z załącznikiem          
       graficznym poprzez wyplantowanie, wyrównanie i wypoziomowanie terenu;

    2) wykonanie trawnika na powierzchni 340 m2  zgodnie z załącznikiem graficznym poprzez:

        a/ nawiezienie  min.5 cm żyznej ziemi.

        b/ siew mieszanki  nasion traw przeznaczonych pod boiska sportowe.

Teren jest wolny od zabudowy, nie jest ogrodzony.

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Planowany termin realizacji – 45 dni od podpisania umowy wraz z bezusterkowym odbiorem przez Zamawiającego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Spełniają dodatkowe warunki:

1.5.posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
o wartości nie mniejszej niż 50.000zł.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

2.2. aktualną polisę ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000zł ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie ),

2.3. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
26 maja 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 12.05.2008r.

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2008-05-12 08:45
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 08:46
Załączone dokumenty

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2008-05-12 08:47
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-12 09:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-12 09:05:26