Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-17-1/08 Chełmża, dnia 03.11.2008r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych ma podstawie art. 11 ust. 8 ustaw na

zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Chełmża w sezonie zimowym 2008/2009.

Zakres prac przewiduje m.in :

1/ odśnieżanie dróg gminnych

2/ usuwanie gołoledzi na drogach gminnych

3/ podstawienie środków transportowych wraz z materiałem pędnym i osprzętem do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 90 62 00 00-9, 90 63 00 02 -2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamówienie zamawiający podzielił na siedem części,  z uwzględnieniem danego rodzaju sprzętu, jaki Wykonawca zamierza wykorzystać przy realizacji zamówienia.

I część – obejmuje pracę równiarki z pługiem do odśnieżania

II część – obejmuje pracę ciągnika Białoruś z pługiem do odśnieżania

III część – obejmuje pracę samochodu ciężarowego z pługiem do odśnieżania i piaskarką

IV część – obejmuje pracę ciągnika rolniczego z przednim napędem z pługiem do odśnieżania

V część - obejmuje pracę ciągnika rolniczego o mocy powyżej 70kM

VI część– obejmuje pracę ładowarki samobieżnej z łyżką przednią

VII część – obejmuje pracę koparko-ładowarki z łyżką przednia.

 

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.  Termin realizacji zamówienia – do 31.03.2009r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach.

2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),
2) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, należy dołączyć kserokopię uprawnień do obsługi sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

3) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem np. umowa kupna, umowa najmu , faktura zakupu, dowód rejestracyjny  itp.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami lub sprzętem zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 2 ppkt  2 i 3.

4) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną).

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia
13 listopada 2008r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 listopada 2008r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl
dn. 03.11.2008r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-11-03 14:36
Załączone dokumenty

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2008-11-03 14:37
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 14:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-11-03 14:39:09