Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-5-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

DOSTAWA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEJ
 ( ROK PRODUKCJI 2009) KOPARKO-ŁADOWARKI
Z WYPOSAŻENIEM

 

Nr ogłoszenia w BZP :82812  Data zamieszczenia : 30.03.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

dostawa 1 szt. fabrycznie nowej ( rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem

Rodzaj zamówienia: dostawy

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

dostawa 1 szt. fabrycznie nowej ( rok produkcji 2009) koparko-ładowarki z wyposażeniem

1.1. Charakterystyka techniczna koparko–ładowarki :

1)  koparko–ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania
     się po drogach publicznych zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu
     Drogowym;
2) silnik o mocy znamionowej brutto min 85kM (63 kW),  wyposażony w Turbo;
3) napęd koparko–ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś;
4) koła jezdne: przednie o rozmiarze  12,5X18” 10ply, koła tylne 18,4X26” 12ply;
5)  przednia oś wychylna, przednie koła skrętne;
6) średnica zawracania koparko–ładowarki bez hamulca [od ściany do ściany] do 10 m;
7) skrzynia biegów maszyny manualna z dźwignią zmiany biegów umieszczoną w podłodze,
     przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, cztery w tył;
8) dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się;
9) system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego
    zapotrzebowania;
10) układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą o przepływie oleju od 110 do 130 l/min i ciśnieniu
      roboczym min. 250 bar;
11) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie;
12) błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser;
13) kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym
     fotelem operatora i poziomem hałasu do 74 dB;
14) silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego  producenta;
15) zbiornik paliwa min.160 l

1.2. Wymagany osprzęt ładowarkowy koparko–ładowarki :

1) musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający

   samopoziomowanie łyżki ładowarkowej;2) musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej;3) łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym – możliwość spychania,
    ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania;4) na łyżce muszą być zamontowane widły do palet i lemiesz wymienny;5) pojemność łyżki ładowarki min. 1,0 m3;6) wysokość załadunku min. 3,2 m;7) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 3100 kg;8) siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu min. 61 kN;9) sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni.

1. 3 Wymagany osprzęt koparkowy podsiębierny koparko–ładowarki :

1) musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego min. 1m;2) łyżka koparkowa o szerokości 600 mm, 1 sztuka; 3) łyżka koparkowa o szerokości 350 mm, 1 sztuka;4) łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm, 1 sztuka;5) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe);6) głębokość kopania min. 5,90 m;7) wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min. 3,0 m;8) siła skrawania na łyżce koparkowej min. 61 kN, siła skrawania na ramieniu złożonym min. 31 kN;9) udźwig przy złożonym ramieniu min. 1 450 kg;10) sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni;11) kąt zamykania łyżki koparkowej min. 200o .

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 43.26.00.00-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 14 dni.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.

     - wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia  tj. wykonali zamówienie polegające na dostawie koparko-ładowaki o wartości brutto min. 
200.000zł;

    - dysponują lub będą dysponować autoryzowanym punktem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego położonym w odległości do 100km od siedziby zamawiającego

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
    -  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
       działalności

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

3) potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej jednej dostawy o wartości brutto min. 2000.000zł , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz zrealizowanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawa ta została zrealizowana należycie, np. referencje;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

4) wykaz autoryzowanych punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego położonych w odległości do 100km od siedziby zamawiającego, którymi dysponuje Wykonawca. Jeżeli Wykonawca wskaże punkt, którym będzie dysponował  zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy ich autoryzowanych punktów serwisowych w celu prawidłowego wykonania zamówienia

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

5) aktualna polisę ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany za spłoniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

6) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno oświadczenie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 10.04.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-30 12:56
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-30 12:59
Załączone dokumenty

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-03-30 12:58
UWAGA wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-04-01 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8292
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-01 14:59:37