Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-7-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Zagospodarowanie terenu wsi Kończewice
w ramach projektu : Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne – budowa małej infrastruktury w Kończewicach  - Sportowa oaza

 

Nr ogłoszenia w BZP :121564 Data zamieszczenia : 27.04.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

zagospodarowanie terenu wsi Kończewice w ramach projektu: Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne – budowa małej infrastruktury w Kończewicach  - Sportowa oaza

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wsi Kończewice w ramach projektu: Nasza wieś miejsce czyste, zielone i bezpieczne – budowa małej infrastruktury w Kończewicach  - Sportowa oaza.

Zakres robót zagospodarowanie terenu wsi Kończewice obejmuje m.in. wykonanie:

    1) chodników ( alejki)  z kostki betonowej ”cegiełki” gr. 6 cm  o powierzchni 412m2;
    2) boiska wielofunkcyjne o wym. 28 x 44m, o nawierzchni z granulatu gumowego     

        składające się z:

       a) boiska do koszykówki – 2 szt.,

       b) boiska do siatkówki – 1 szt.,

       c) boiska do piłki ręcznej – 1szt.

       wyżej wymienione boiska należy wyposażyć w:

       a) typowe bramki aluminiowe do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 3 x 2 m - 2 sztuki,

       b) 4 typowe tablice do koszykówki z koszem i siatką montowane na wysięgnikach – 2 kpl,

       c) 2 słupki i siatkę do siatkówki - 1 kpl.;

   3) ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wys. 4m - 216 mb;

   4) ogrodzenia terenu  o wys. 1,8 m -  20 mb;

   5) furtki o wym. 1,0 x 1,8m – 1szt.;

   6) urządzenia terenów zielonych polegające m.in. na:

       a) oczyszczeniu  terenu z darni i zanieczyszczeń oraz wyrównaniu uprzednio

           ukształtowanego terenu,

       b) naniesieniu na wyznaczoną powierzchnię trawnika warstwę ziemi urodzajnej,

       c) wykonaniu nasadzenia drzew iglastych, liściastych, krzewów, żywopłotów oraz  

           trawników  zgodnie z projektem zieleni,

    7) zabezpieczenia posadzonych roślin polietylenowymi siatkami ochronnymi.

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45212221-1; 45342000-6; 45233200-1; 45112710-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 4 miesięcy.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
    nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami
    zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
    udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
     - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą
       uprawnienia budowlane w specjalności ogólnobudowlanej. Osoba ta musi przynależeć do
       właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

     - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
        o wartości nie mniejszej niż 200.000zł.

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 3 - uprawnienia w specjalności ogólnobudowlanej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 4 .

5) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200.000zł.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 i 2. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 19.05.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-04-27 09:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8915
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-27 09:25:15