Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącpaździernik 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-14-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE
 GMINY CHEŁMŻA W ILOŚCI 130 SZT.

Nr ogłoszenia w BZP : 241672-2009  Data zamieszczenia :16.07.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78, Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

BUDOWA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA W ILOŚCI 130 SZT.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy

Chełmża w ilości 130 szt.
Zakres robót obejmuje budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym w ilości 125 szt. i oczyszczalni sekwencyjnych typu SBR w ilości 5 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.

1) rurociągami i armaturą,

2) przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

3) studniami chłonnymi, studniami chłonnymi w nasypie,

4) zasilaniem elektrycznym i wentylacją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i lokalizację zadania przedstawia SIWZ wraz z załącznikami.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.25.21.27-4; 45.23.24.40-8; 45.31.53.00-1    

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  30.04.2010r.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu żąda wniesienia wadium.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 PLN( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

2.1. Pieniądzu,

2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.3. Gwarancjach bankowych,

2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Bank PKO  BP S.A. O / Chełmża nr r-ku 26 1020 5011 0000 9002 0016 3857.

Na przelewie należy umieścić informację: "Wadium: budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża w ilości 130 szt.
5. Wadium w formie innej ni
ż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, pokój nr 16, parter.

Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie.

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt .2.2.do 2.5, wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy:

6.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz  wskazanie ich siedzib,

6.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

6.3. Kwotę gwarancji lub poręczenia,

6.4. Termin ważności wadium,

6.5. Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

       a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

       b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

      c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

      d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art. 46 Ustawy.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- wybudowali ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 40 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ciągu jednego roku;

- dysponują co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych.

   Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż
   700.000zł;

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 700.000zł.
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)
wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie – według Załącznika Nr 3 do SIWZ. Wykonawca musi udokumentować, że wybudował co najmniej 40 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ciągu jednego roku. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.)
  5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 4. Wykonawca w załączniku musi wskazać co najmniej po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 5 .
6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 700.000zł;
7) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 700.000zł.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1, 2 i 3. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 11.08.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-07-16 14:31
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-16 14:36
przedmiar robót

Metryka

 • opublikował: Pawel Rutkowski
  data publikacji: 2009-07-29 09:21
 • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-29 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8450
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-07-29 09:57:39