Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącwrzesień 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-21/09

                                 

                            

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPRZEDAŻ W 2010 ROKU OLEJU NAPĘDOWEGO
W PLANOWANEJ ILOŚCI DO 92.500 LITRÓW
ORAZ ETYLINY PB-95 W PLANOWANEJ ILOŚCI DO 3.500 LITRÓW

 

Nr ogłoszenia w BZP : 409550-2009 Data zamieszczenia : 27.11.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Sprzedaż w 2010 roku oleju napędowego w planowanej ilości do 92.500 litrów oraz etyliny pb-95 w planowanej ilości do 3.500 litrów

Rodzaj zamówienia: dostawa

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż oleju  napędowego w planowanej  ilości do 92.500 litrów oraz etyliny Pb-95 w planowanej ilości do 3.500 litrów
poprzez bezpośrednie tankowanie pojazdów: autobusów, samochodu Żuk, motoru i  pojazdów strażackich będących własnością Gminy Chełmża, pojazdów będących w użytkowaniu Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży oraz innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 09134100-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  01.01.2010r. do 31.12.2010r.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- dysponują minimum jedną stacją paliw zlokalizowaną w promieniu nie przekraczającym  7km od bazy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży zlokalizowanej w miejscowości Nowa Chełmża gmina Chełmża,

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniuW celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)
koncesje, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej  w zakresie objętym zamówieniem publicznym- koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
4) wykaz  stacji paliw jaką/jakimi dysponuje wykonawca zlokalizowaną/nymi w promieniu
nie przekraczającym 7km od  bazy Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Chełmży zlokalizowanej w miejscowości Nowa Chełmża gmina Chełmża. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są dołączyć załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokument potwierdzający dysponowanie tym obiektem przez Oferenta np. akt własności, umowa najmu itp.;
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w sprzętem zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy potencjału technicznego. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie pkt 4.

5) potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć  polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1 ppkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.  W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 10.12.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-11-27 11:51
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-27 11:53

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-11-27 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-27 11:57:13