Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-19-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZEBUDOWA  KLATKI SCHODOWEJ  W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU BIUROWYM
Z PRZEDSZKOLEM PRZY UL. PADEREWSKIEGO W CHEŁMŻY

 

Nr ogłoszenia w BZP : 168369-2009 Data zamieszczenia : 02.10.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

wykonanie przebudowy  klatki schodowej  w istniejącym budynku biurowym z przedszkolem przy ul. Paderewskiego w Chełmży

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Zakres robót obejmuje m.in.:

1)                 rozbiórkę istniejącej klatki schodowej o wymiarach 400cm x 378cm zlokalizowanej wewnątrz budynku (żelbetowych biegów, schodów i spoczników);

2)                 rozbiórkę części ściany elewacji frontowej o szerokości 400cm x 1300cm, grubości 39cm
z cegły pełnej;

3)                 rozbiórkę części stropodachu żelbetowego zlokalizowanego nad istniejącą klatką schodową;

4)                 wymurowanie nowej ściany ( przy klatce schodowej ) z bloczków gazobetonowych; 

5)                 wykonanie nowej żelbetowej klatki schodowej w miejscu klatki rozebranej; 

6)                 wykonanie nowego stropodachu żelbetowego nad wybudowaną klatką schodową
(wraz z dwukrotnym pokryciem papą termozgrzewalną i ociepleniem); 

7)                 zakup i montaż aluminiowej stolarki drzwiowej i okiennej;

8)                 zakup i montaż balustrady ze stali nierdzewnej;

9)                 wykonanie tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych oraz malowanie; 

10)              wykonanie posadzek;

11)              wykonanie schodów wejściowych;

12)              wykonanie elewacji przebudowanej klatki schodowej;

13)              wywóz gruzu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość około 10 km od placu budowy, który będzie materiałem Zamawiającego, pozostały materiał z rozbiórki (papa, elementy drewniane ) zagospodaruje Wykonawca.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.21.13.50-7; 45.26.25.00-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  w ciągu 6 miesięcy

 

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

 - dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
    budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

    Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły spełnia – nie spełnia na podstawie informacji zawartych w założonych dokumentach.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nich uprawnień zawodowych, o których mowa w rozdz. III pkt 1.b wg załącznika Nr 5 do SIWZ - wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 4 .

5) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania
 ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

W przypadku spółek cywilnych oraz konsorcjów każdy z przedsiębiorców lub podmiotów tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt 1, 2, 3 i 5. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum lub spółka cywilna może złożyć jeden wspólny dokument.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski; tłumaczenie musi być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 26.10.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-10-02 13:11

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-11-03 11:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-11-03 11:52:14