Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

W dniu 1.08.2007 o godzienie 9:00 umieszczono dwa dodatkowe dokumenty które nie mogły być z przyczyn technicznych umieszczone wcześniej.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-07-31 15:21
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2007-08-08 14:32
RO – 341-14-2/07 Chełmża, dnia 31.07.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

I. Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust,8 ustawy Pzp na wykonanie zagospodarowania centrum wsi Kończewice i urządzenie terenów zielonych w ramach projektu pn. „Nasza wieś-miejsce czyste, zielone i bezpieczne-budowa małej infrastruktury w Kończewicach”.

Nr projektu SPO/2.3/080/2005

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45.23.32.22-1; 45.23.32.26-9; 45112710-5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku .

SIWZ można odebrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Chełmża pokój nr 16, droga pocztową, po dostarczeniu do siedziby zamawiającego wniosku o przesłanie lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego:

www.bip.gminachelmza.pl. Pobranie SIWZ ze strony internetowej nie wymaga jej pobrania w wersji drukowanej.

Osoby do kontaktu: -Romualda Jagielska – tel. 056 675-60-76 do 78 wew. 37 w zakresie spraw technicznych,  pokój nr 13

- Anna Feeser-Bering-  tel. 056 675-60-76 do 78  wew. 51 w zakresie spraw proceduralnych, pokój           nr 16 Urząd Gminy Chełmża.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

II.  Wymagany termin realizacji zamówienia  - do dnia 20 grudnia 2007r. wraz z końcowym bezusterkowym odbiorem.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu w oparciu o art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Pzp.

2.1 Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane ( decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie zgodnym z prawem budowlanym i przedmiotem zamówienia ) będącymi członkami branżowej izby inżynierów budownictwa. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2.2 Wykonawca musi posiadać aktualną ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert ) polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ( kopie należy dołączyć do oferty).

Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty ważne, spełniające wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.

3. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ;
3.3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.1;

3.4. aktualną polisę, a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

3.5. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp.

IV. Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

V.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena – 100%

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2, pok. Nr 19, w terminie do dnia 23 sierpnia 2007r. do godz. 930. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 sierpnia.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego sala Nr 4.

Okres związania ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VII. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust.1 pkt 6, nie przewiduje podwykonawców w realizacji zamówienia.

           

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych  www.portal.uzp.pl dn. 31.07.2007r.

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2007-07-31 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10128
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-08 14:32:47