Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-3-1/09                                                                                       

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530 C  Kuczwały – Mirakowo o długości 1649 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  Nr   101 w miejscowości Kuczwały oraz Nr 269 w miejscowości Mirakowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowej drogi

Nr ogłoszenia w BZP :63332-2009    Data zamieszczenia : 16.03.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530 C Kuczwały – Mirakowo o długości 1649 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  Nr   101 w miejscowości Kuczwały oraz Nr 269 w miejscowości Mirakowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowej drogi.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 100530 C Kuczwały – Mirakowo o długości 1649 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  Nr   101 w miejscowości Kuczwały oraz Nr 269 w miejscowości Mirakowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowej drogi

Zakres robót obejmuje min:

1/ roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami;

2/ roboty przygotowawcze – karczowanie krzewów;

3/ wykonanie korytowania pod całą powierzchnią drogi;

4/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku;

5/ wykonanie warstwy dolnej podbudowy z gruzu betonowego o granulacji 31,5 – 63,0 mm;

6/ wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłuczenia kamiennego, wapienny o granulacji

   16,0 – 31,5 mm;

7/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową;

8/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą;

9/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną;

10/ wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki gruzu betonowego i pospółki drogowej w

      proporcji 1:1;

11/ wykonanie zjazdów oraz oczyszczenie i udrożnienie rowów;

12/ ustawienie oznakowania pionowego;

13/ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233140-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania: w ciągu 2 miesięcy

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp

2) spełniają dodatkowe warunki: 

a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą
   uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej.    
   Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o
     wartości nie mniejszej niż 100.000zł.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnienie wymienionych warunków.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika  do SIWZ - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert. (w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument )

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3.

4) aktualnej polisy ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania
 ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100.000zł. ( w przypadku składania oferty wspólnej dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie)

5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych  w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno oświadczenie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 07.04.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-03-16 11:34
UWAGA wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-04-01 13:37
  • zmodyfikował: Pawel Rutkowski
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-01 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-01 13:38:12