Biuletyn Informacji Publicznej
GMINY CHEŁMŻA

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • ePUAP

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.gminachelmza.pl

Treść strony

RO – 341-4-1/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Realizacja projektu pn. „Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowych dróg, która swym zakresem przewiduje przebudowę drogi gminnej Nr 100580C w miejscowości Mirakowo (Grodno) na długości 801 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 302, 335/3, 1137/23, 335/5, 336/4, 335/7 oraz drogi gminnej Nr 100569 C
ul. Szczypiorskiego w miejscowości Nowa Chełmża na długości 1056mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 95/3, 95/2, 91/3, 95/1, 91/28, 103/1.

Nr ogłoszenia w BZP :72322-2009 Data zamieszczenia : 23.03.2009

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 675 60 76-78,

Fax 056 675 60 79

Adres strony internetowej zamawiającego : www.gminachelmza.pl

Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Realizacja projektu pn. „Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowych dróg, która swym zakresem przewiduje przebudowę drogi gminnej Nr 100580C w miejscowości Mirakowo (Grodno) na długości 801 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 302, 335/3, 1137/23, 335/5, 336/4, 335/7 oraz drogi gminnej Nr 100569 C
ul. Szczypiorskiego w miejscowości Nowa Chełmża na długości 1056mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 95/3, 95/2, 91/3, 95/1, 91/28, 103/1.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Realizacja projektu pn. „Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i Chełmżyńskim” polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowo – bitumicznej dotychczas gruntowych dróg, która swym zakresem przewiduje przebudowę drogi gminnej Nr 100580C w miejscowości Mirakowo (Grodno) na długości 801 mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 302, 335/3, 1137/23, 335/5, 336/4, 335/7 oraz drogi gminnej Nr 100569 C
ul. Szczypiorskiego w miejscowości Nowa Chełmża na długości 1056mb zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 95/3, 95/2, 91/3, 95/1, 91/28, 103/1.

Zakres robót przebudowy drogi gminnej nr 100580 C w Mirakowie (Grodno) obejmuje m.in.:

1/ wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe, karczowanie, oczyszczenie terenu;

2/ wykonanie robót ziemnych:

    a) roboty ziemne – korytowanie, formowanie nasypów, zagęszczanie, plantowanie;

    b) roboty ziemne przy odtwarzaniu rowów  przydrożnych;

    c) roboty przy zabezpieczeniu uzbrojenia;

3/ wykonanie robót instalacyjnych – regulacja zaworów wodociągowych;

4/ wykonanie robót budowlano-montażowych;

   a) montaż rur ochronnych zabezpieczających uzbrojenie podziemne;

   b) wykonanie podbudowy jezdni;

   c) wykonanie nawierzchni jezdni;

   d) wykonanie zjazdów;

   e) wykonanie poboczy;

   f) wykonanie przepustów drogowych;

   g) wykonanie organizacji ruchu;

   h) wykonanie ścieku drogowego.

 

4.  Zakres robót przebudowy drogi gminnej nr 100569 C w Nowej Chełmży, ul. Szczypiorskiego obejmuje m.in.:

1/ wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe, karczowanie, oczyszczenie terenu;

2/ wykonanie robót ziemnych:

    a) roboty ziemne – korytowanie, formowanie nasypów, zagęszczanie, plantowanie;

    b) roboty ziemne przy odtwarzaniu rowów  przydrożnych;

    c) roboty przy zabezpieczeniu uzbrojenia;

3/ wykonanie robót instalacyjnych – regulacja zaworów wodociągowych;

4/ wykonanie robót budowlano-montażowych:

   a) montaż rur ochronnych zabezpieczających uzbrojenie podziemne;

   b) wykonanie podbudowy jezdni;

   c) wykonanie nawierzchni jezdni;

   d) wykonanie zjazdów;

   e) wykonanie poboczy;

   f) wykonanie przepustów drogowych;

   g) wykonanie organizacji ruchu;

   h) wbudowanie  krawężników;

Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia   
   robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami;

2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektu i wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu;

3) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót;

4) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę;

5) inne prace związane z procesem budowy.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa.

Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45233140-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania:  do 30 września 2009r.

III. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

Warunki udziału – opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a/posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPzp

2) spełniają dodatkowe warunki: 

    a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
         że:
         - dysponuje minimum jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego,
       b) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę
           drogowo-budowlaną, o wartości minimum 800 tyś PLN (brutto).

             c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200.000zł.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych dokumentach.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć n/w dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ( w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną ),

3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopiami ich uprawnień zawodowych wg załącznika Nr 3 - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – aktualne na dzień składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje w/w osobami zobowiązany jest załączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wraz z oświadczeniem tym należy złożyć dokumenty o których mowa w punkcie 3.

4) wykaz wykonanej minimum 1 roboty budowlano- drogowej, o wartości minimum 800 tyś PLN (brutto), w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru, itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie obowiązkowo 1 szt. potwierdzająca min. jedną robotę;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny dokument

5) aktualną polisę ( której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania
 ofert),  a w przypadku jej braku  innego dokumentu  potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200.000zł.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składają ci z wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzą spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

6) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 i określonych                        w art.24 ust.1 i 2  ustawy Pzp (w przypadku składania oferty wspólnej ww dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno oświadczenie podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu, lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

V. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena

Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachelmza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 , 87-140 Chełmża

Termin składania ofert: 15.04.2009r.  godzina 09:30 miejsce : Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 19.

Termin związania ofertą: okres w dniach : 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-03-23 10:00
Dokumenty ogólne

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-03-23 10:01
UWAGA wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

  • opublikował: Pawel Rutkowski
    data publikacji: 2009-04-01 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8472
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-01 13:39:09